కాంక్రీట్ గృహాలు- కాంక్రీట్ గృహాల ప్రెస్ రూమ్ ఫోటోలు

ఈ కాంక్రీట్ గృహాల హై-రిజల్యూషన్ చిత్రాలను డౌన్‌లోడ్ చేయడానికి సూక్ష్మచిత్రాలను క్లిక్ చేయండి. దయచేసి ప్రతి చిత్రం క్రింద చూపిన విధంగా ఫోటో క్రెడిట్‌ను చేర్చండి.

ఒక సైట్ కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్

ఫాక్స్ బ్లాక్స్ - ఇన్సులేటెడ్ కాంక్రీట్ రూపాలు
ఒమాహా, NE
కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్ సౌజన్యంతో

రెండు సైట్ కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్

ఫాక్స్ బ్లాక్స్ - ఇన్సులేటెడ్ కాంక్రీట్ రూపాలు
ఒమాహా, NE
కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్ సౌజన్యంతో

మూడు సైట్ కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్

ఫాక్స్ బ్లాక్స్ - ఇన్సులేటెడ్ కాంక్రీట్ రూపాలు
ఒమాహా, NE
కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్ సౌజన్యంతో

నాలుగు సైట్ కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్

ఫాక్స్ బ్లాక్స్ - ఇన్సులేటెడ్ కాంక్రీట్ రూపాలు
ఒమాహా, NE
కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్ సౌజన్యంతోఐదు సైట్ కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్

ఫాక్స్ బ్లాక్స్ - ఇన్సులేటెడ్ కాంక్రీట్ రూపాలు
ఒమాహా, NE
కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్ సౌజన్యంతో

సిక్స్ సైట్ కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్

ఫాక్స్ బ్లాక్స్ - ఇన్సులేటెడ్ కాంక్రీట్ రూపాలు
ఒమాహా, NE
కాంక్రీట్ నెట్ వర్క్.కామ్ సౌజన్యంతో

దయచేసి మాకు తెలియజేయండి మీరు ఏదైనా ఫోటోలను అమలు చేస్తే.